Annales Rodenses/1110 NL

Onderstaande tekst is een onderdeel uit de Annales Rodenses. Maak gebruik van het menu om andere delen van dit jaarboek van Rolduc te lezen. Het bewerken van de tekst leidt ertoe dat de oorspronkelijke tekst terug wordt gezet.
Algemeen

Handschrift Datering Analist Toelichtingen Restant Voetnoten

Nederlands

Inleiding 1104 1105 1106 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157

Latijn

Inleiding 1104 1105 1106 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157


In het jaar van de menswording des Heren 1110 is graaf Adelbert, door wie deze plek is overgedragen aan de Heer en de H. Maria, altijd Maagd, en de aartsengel Gabriël, in Saffenburg gestorven waar hij zijn stamslot had. En door zijn zoon is hij hierheen gebracht om er begraven te worden zoals hij bij zijn leven had bevolen. Hij is plechtig begraven in het midden van de crypte juist voor het altaar, waar hij, naar verklaard wordt, nog steeds rust. En toen zijn lichaam in het graf was gelegd en zijn geest aan de Heer was toevertrouwd, droeg zijn zoon, graaf Adolf, aan het altaar voor het zieleheil van zijn vader enige afzonderlijke rechten over die hij in Haspengouw had over vier kerken, namelijk enige tienden in vier parochies alsook een klein stuk land te Riemst, wat de volgende optekening, die het merendeel kort samenvat, nader uiteenzet:

in Haspengouw had hij een groot en vruchtbaar vrij-eigengoed en tevens verscheidene tienden uit verscheidene akkers van diverse personen onder zijn eigen zeggingsmacht. De tienden van de vier parochies droeg hij aan dit klooster over onder dezelfde rechtstitel waarmee hij ze bezeten had. Zo is één zesde van de kerk te Gellik eigendom van dit klooster. Alle land nu dat in die parochie ligt, is onder zes eigenaren verdeeld. De graaf bezit daarvan één deel. Alle tienden van dat deel zijn eigendom van de parochiekerk.275 Verder behoort één deel toe aan de Sint-Servaas van Maastricht, één deel aan de Sint-Martinus van Luik, één deel aan de kapittelheren van Aken, één deel aan alle eigenaren samen, één deel aan 'Hurbucke'. Van deze vijf delen land bezit ons klooster het zesde deel der tienden. Een vijfde van de kerk te Riemst is eigendom van dit klooster evenals zes bunder land en een kleine hoeve op het kerkhof. Een vijfde van de kerk te Genk is eigendom van dit klooster en ook het vijfde deel van de tienden van het land van de H. Trudo276 dat daar ligt. Een vijfde van de kerk te As is eigendom van dit klooster. Het onlangs ontgonnen land te Breelo, dat in de volksmond Root genoemd wordt, betaalt de tienden volledig aan dit klooster. Zodra onontgonnen land dat in de volksmond Kempen genoemd wordt, ontgonnen zal zijn, betaalt dit een vijfde van de tienden aan dit klooster. Want iedere vijfde hove is, naar men verklaart, eigendom van de graaf.

Graaf Adelbert van Saffenburg stierf de 16de december. Mathilde, zijn vrouw, stierf de 4de december te Hollende over de Rijn, waar zij een eigen woning had van haar vroegere echtgenoot; zij is daar vlakbij begraven te Wetter in een vrouwenklooster.277 Zoals reeds gezegd, bezit dit klooster een hove van deze Mathilde.278