Carnaval

Kingertsog-2006-448.jpg

Algemeen

Dit is het feest dat in sommige Rooms-Katholieke landen en streken wordt gevierd op de drie dagen (zon-, maan- en dinsdag) voorafgaande aan de 40-daagse vastentijd voor Pasen, die begint op aswoensdag. Vermoedelijk gaat de carnaval terug op de Romeinse Lupercalia en duurt in de ontstaanstijd maar 1 dag (vastenavond, vastelavond, Fastnacht). Het feest behoort tot de zogenaamde ventielzeden en biedt de deelnemers de gelegenheid zich uit te leven voor de vasten. Juist vanwege dit, soms tot uitspattingen leidende, karakter spreekt de Reformatie, en het Concilie van Leptinus in 1732, er haar veto over uit.

Naamgeving

De oorsprong van de naam is niet geheel duidelijk. Er zijn verschillende verklaringen voor te vinden:

 1. De Toscaanse term Carnevale betekent Vaarwel aan het vlees, wat evenzeer duidt op het begin van de vastentijd
 2. Carrus Novalis. Dit is een lentefeest ter ere van de Egyptische godin Isis
 3. Carus Navalis. Dit is een Middeleeuwse term voor de voorloper van de carnavalssoptochten: De Blauwe Schuit (Blauw Sjuut)

De maskerades en de verkleedpartijen stammen uit de oud-germaanse tijd waarbij de boze geesten uitgebannen en de goede geesten gunstig gestemd dienden te worden.

carnavalsseizoen

Het carnavalsseizoen start telkens in het voorafgaande jaar op 11 november. In de komende jaren valt carnaval op:

2012 18 t/m 21 februari 2013 9 t/m 12 maart 2014 1 t/m 4 maart
2015 14 t/m 17 februari 2016 6 t/m 9 februari 2017 25 t/m 28 februari
2018 10 t/m 13 februari 2019 2 t/m 5 maart 2020 22 t/m 25 februari}
2021 13 t/m 15 februari 2022 26 t/m 28 februari 2023 18 t/m 20 februari
2024 10 t/m 12 februari 2025 01 t/m 03 maart 2026 14 t/m 16 februari
2027 06 t/m 08 februari 2028 26 t/m 28 februari 2029 11 t/m 13 februari
2030 02 t/m 04 maart 2031 22 t/m 24 februari 2032 07 t/m 09 februari
2033 26 t/m 28 februari 2034 18 t/m 20 februari 2035 03 t/m 05 februari
2036 23 t/m 25 februari 2037 14 t/m 16 februari 2038 06 t/m 08 maart
2039 19 t/m 21 februari 2040 11 t/m 13 februari 2041 02 t/m 04 maart
2042 15 t/m 17 februari 2043 06 t/m 08 februari 2044 27 t/m 29 februari
2045 18 t/m 20 februari 2046 03 t/m 05 februari 2047 23 t/m 25 februari
2048 15 t/m 17 februari 2049 27 feb. t/m 1 maart 2050 19 t/m 21 februari
2051 11 t/m 13 februari 2052 02 t/m 04 maart 2053 15 t/m 17 februari
2054 07 t/m 09 februari 2055 27 feb. 01 maart 2056 12 t/m 14 februari
2057 03 t/m 05 maart 2058 23 t/m 25 februari 2059 08 t/m 10 februari
2060 28 t/m 01 maart 2061 19 t/m 21 februari 0000

Carnavalszondag valt immers elke keer zeven weken voor Paaszondag (40 vastendagen + 7 zondagen + 2 carnavalsdagen = 49 dagen = 7 weken). Een overzicht van 1583 tot 2600 is beschikbaar op: http://www.astro.oma.be/GENERAL/INFO/nli006b.html.

Alaaf, carnavalsgroet

Deze groet wordt in de Rijnlandse carnavalsvorm gebruikt[1][2][3]. Er is een aantal verklaringen rondom de herkomst van de groet.

 1. In een brief, geschreven door de Vorst Metternich in 1635 staan de woorden all en af in de betekenis dat Kölle all af is, Keulen boven alles staat.
 2. Op een drinkkruik uit de tweede helft van de 16e eeuw, een Bartmansskrug, is het woord allaf gegraveerd. De kruik staat in het Landesmuseum in Bonn.
 3. De Runen-tekens Al en Af maken deel uit van de arische / germaanse heilwens: al af sal fena (vrij vertaald: Alle goddelijke kracht voor hen die opzoek zijn naar het heil).

Carnavalsvereniging

Kerkrade heeft vandaag de dag een groot aantal carnavalsverenigingen. Elke carnavalsvereniging organiseert voor haar publiek een aantal activiteiten. Een carnavalsvereniging kent naast de president en de hofnar een aantal namen (van subgroepen of activiteiten) en tradities die niet direct onder een noemer te vangen zijn. Zoals bijvoorbeeld: de Raad van 11, Iëre Road, de Prinsen Raad, de Fes- en Tsogkommisioen, de Prinsekapel, de Prins-proclamatie, het Regimentsbal, het 36e Regiment, zwanezang, etc.

In deze encyclopedie worden niet alleen de 3 grotere Carnavalsverenigingen (Karnavalsvereniging Burgerlust, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 en Vasteloavendsverain Kirchroa-West) en een enkele vereniging uit het verleden (als Böschülle) in detail besproken. Ook carnavalsverenigingen van grote verenigingen met een eigen programma en uitstraling buiten de verenigingen worden vermeld en beschreven. Carnavalsverenigingen in Limburg kunnen zich aansluiten bij de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg of de Samenwirkende Limburgse Vasteloavendsvereniginge.

Raad van 11

2016-carnaval-hoofdstraat-16.jpg

Het aantal bestuursleden van een carnavalsvereniging is gelijk aan het zogenaamde zotte- of gekkengetal, elf. De Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 kent op dit moment niet 11 maar 14 bestuursleden.

President

Prins

Hofnar

Dreigestirn

In de Rijnlandse carnaval wordt op veel plekken Prins Carnaval aangevuld met de Maagd (Die Junkfrau, vaak een man) en de Boer.

Tanzmariechen

Fb-tanzmariechen-20170120-petertrompetter.jpg

Carnavalsartiesten

Er is een aantal carnavalsartiesten actief die tijdens de Zietsungen voor het amusement zorgen. In grote lijn zijn zij onder te verdelen in zanggroepen, dansgroepen, dansorkesten en andere muziekgezelschappen. Veelal treden zij buiten het seizoen niet in dezelfde hoedanigheid op en beperken zij zich tot het carnavalsseizoen.

Carnavalsgroepen of Carnavalsverenigingen zijn grote groepen carnavalsvierders die meestal groeien uit familiekring, vriendenkring, werkkring, etc. Ontstaan zijn ze, door het Klonetrekke en door stimulatie van de carnavalsverenigingen. Het begrip straatcarnaval heeft hierdoor in Kerkrade een sterke betekenis gekregen. Enkele voorbeelden zij: Ieëtsjte Kirchröadsjer Megafoon Kloep, D'r Sjelleboom Kloep, D'r KannisterKloep, de Wölksjere, d'r Engels Jroep. Sinds het eind van de tachtiger jaren van de 20e Eeuw presenteren deze carnavalsgroepen zich steeds vaker als carnavalsartiest en nemen als zodanig ook deel aan de jaarlijkse Sjlajerparade.

Zie ook: Buutereedners en category:Carnavalsvereniging

Activiteiten

tijdens het carnavalsseizoen vindt er een groot aantal activiteiten plaats, al dan niet georganiseerd door een van de carnavalsverenigingen. Het onderstaande is een beknopte weergave daarvan:

Auw Wieverbal

Activiteit op de Dinsdag voor carnaval. Het fenomeen komt overal voor waar straatcarnaval gevierd wordt.

Blauw sjuut

Puutsj-order van de Blauwe Schuit bemanning, uitgereikt in 2011

Het uitrijden van de Blauw sjuut vindt voor het eerst plaats in 1113. Een timmerman uit Cornelimünster (Aken) bouwt een schip met wielen dat voortgetrokken wordt door de akense wevers (een bevolkingsgroep uit de lagere sociale klasse). Het houten schip gaat langs de plaatsen Aken, Maastricht, Tongeren en St. Truiden waar telkens bij aankomst feest gevierd wordt. De geestelijke en wereldlijke overheden verzetten zich sterk tegen dit initiatief.

Tegenwoordig vertrekt de Blauw Sjuut uit Heerlen (sinds 1949) en doet ook andere plaatsen in de omgeving aan. De ontvangst van de Blauw Sjuut in Kerkrade door de Burgemeester vindt altijd plaats op de vrijdag voor carnaval. Over en weer worden door de bemanning en het ontvangstcomité wat steken onder water gegeven.

2006

Zo wordt in 2006 een aantal bewegingen ingestudeerd door de aanwezigen (begeleid door Greten, Ton) op een aantal Kerkraadse klassiekers die later met de bemanning gedanst worden. Het College van Burgemeester en Wethouders loopt rond als jury-leden en geeft er later commentaar op. Later reageert de bemanning (naar aanleiding van een opmerking over een te kleine prinse-kapel) op stekelige wijze, door op te merken dat de volledige Raad van 11 (met daarin 14 personen) slechts vertegenwoordigd wordt door 9 personen. Schiffelers, Jacques en Deckers, Arno praten de verschillende programmaonderdelen aan elkaar.

Jalabal (ex-)prinsen

Galabal in de Rodahal of in het Hof van Erenstein voor (ex-)carnavalsprinsen. Het bal wordt georganiseerd door Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. In 2013 vindt de 57e editie plaats. Voorafgaand aan het bal wordt de Sjwatse Kater uitgereikt.

Kirchröatsjer Treff

Zondagavond-activiteit in de Rodahal. Rond de eeuwwisseling wordt er een speciaal carnavals-tieëkezingen georganiseerd. Daarvoor is Andre Rieu vaste artiest tijdens deze activiteit. Tijdens de activiteit in 2006, op 26 februari wordt aan Paffen, John van Kling Kirchröatsjer Sjtadjarde Anno 1898 de Narrekap uitgereikt. In 2010 wordt de avond ingevuld door 't Jód tsimmer, Jack Vinders en DJ en VJ. In 2011 alleen door 't Jód tsimmer.

Klonekonkoers

Activiteit in de Rodahal tijdens het Klonetrekke waarbij een aantal prijzen wordt uitgereikt aan clowns(-groepen).

Klonetrekke

Activiteit in het centrum (maar begonnen op de Heilust) op carnavalsdinsdag waarbij grote groepen clowns aanwezig zijn. Deze activiteit heeft al regelmatig voor aandacht op de landelijke televisie gezorgd.

Optocht

2016-carnaval-hoofdstraat-07.jpg

De optochten van 1940-1945 worden niet gehouden. Er is weinig te vieren. In het najaar van 2016 verschijnt een nieuwe versie van de subsidieverordening voor verenigingen van Gemeente Kerkrade. Daarin vervalt de verplichting voor muziekkorpsen om deel te nemen aan de Carnavalsoptocht in hun wijk[4].

Succesnummers tijdens de optochten zijn ongetwijfeld de Aintseljengere met spitse, soms dubbelzinnige, spreuken.

Kerkrade-Centrum
Op zaterdag is er de kinder-optocht en op maandag wordt de gewone optocht (ook wel: Jroeësse Tsog) gelopen. Omdat de mijnen in 1946 volop draaien voor de wederopbouw van Nederland is de maandag volgens Burgemeester Habets geen geschikte dag voor de optocht. Onder protest van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 wordt de optocht voor het eerst op carnavalszondag gehouden. De optocht van 1969 wordt niet gelopen vanwege hevige sneeuwval. Zij wordt verplaatst naar 4 weken later. De Golfoorlog verhindert het uittrekken van de optocht in 1990. Rond dit jaar wordt de optocht nog eenmaal stopgezet vanwege stormgevaar. In 2003 vestigt de optocht met een record met 144 deelnemers. In 2017 Is dit aantal gegroeid tot 162. De eerste deelnemer vertrekt om 13:11 en de laatste komt rond 17:30 op de markt binnen. De optocht van 2008 (en latere jaren eveneens) beginnen twee uur eerder, om 11:11. Dit, omdat carnaval vroeg in het jaar valt en de laatste deelnemers bij invallende duisternis op de markt aankomen. In de regel vertrekt de tocht vanaf de Pannesheiderstraat en gaat via Chevremont naar de Markt, waarna de tocht ontbonden wordt voorbij de Hamboskliniek. Een aantal keren vertrekt de stoet vanaf het Olmenplein.
Jaar Winnaars
2017
 • Aintseljänger: 91 - Sjoenkel software - Berghof
 • Groep oane waan: 65 - Sjun kloone - CV Endliech
 • Groep mit waan: 73 - Sjwingend durch Kirchroa - Sjiek wa
 • Overall: 82 - Brónk roepsje (processie) - CV de Bök
Kerkrade-West
De optocht wordt gelopen carnavalszondag. De stoet vertrekt vanaf de Gracht en eindigt bij het plein aan de Schaesbergerstraat.
Eygelshoven
De optocht wordt gelopen op carnavalszondag.

Orde

Kirchroasjpringtenzingt.jpg

Deze plaquette wordt door de prins uitgereikt aan personen die volgens hem een bijzondere carnavalsprestatie geleverd hebben. Meer ...

Prinsebal

Jaarlijks wordt een (stads)prins uitgeroepen. Er is van de drie carnavalsverenigingen (Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936#Prinsen, Karnavalsvereniging Burgerlust#Prinsen, Vasteloavendsverain Kirchroa-West) een lijst van prinsen beschikbaar.

Proclamatie

Jaarlijks wordt een lid van de gemeenschap tot prins uitgeroepen. Per toerbeurt wordt een leerling van de Kerkraadse basisscholen uitgeroepen tot Jeugdprins. Elke carnavalsvereniging roept haar eigen prins uit. De prins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 wordt tot rond 2000 stadsprins genoemd.

Sjlajerparade

Dit liedjesconcour (Kirchröadsjer Sjlajerparade) bepaalt wat de nieuwe carnavalsschlager van het startende seizoen is. De parade wordt gehouden op de eerste zaterdag na de 11e van de 11e. Elk seizoen staat in een bepaald teken. Voor 2003-2004 is dit: E hats vuur vasteloavend.

Sleuteloverdracht

deze carnavalsactiviteit vindt jaarlijks plaats in het gemeentehuis op carnavalszondag.

Tünnesbal

Officiële carnavalsstart op zaterdagavond

Vasteloavendskonzeët

Dit concert wordt jaarlijks georganiseerd en uitgevoerd door het KSO met medewerking van (voornamelijk) lokale en regionale artiesten. Tot in 1997 wordt dit uitgeveord door het LSO. (zie: Carnavalsconcert).

Vasteloavendstsiedónk

Voorafgaand aan de drie carnavalsdagen geven de carnavalsverenigingen Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 en Sjabloon:Burgerlust een carnavalskrant uit. De redactionele stukken zijn van de twee dialectverenigingen: Kirchröadsjer Plat en D'r Wauwel. De redactie van de versie van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 wordt in 2006 gevormd door Hub Didderen, Piet Hanneman, Wim Ploum, Paul Rosenbaum, Max Ruiters, Aggie Schaeps, Thelen, Karel en Jeanette Wolters.

Zietsóng

Carnavalszitting. Er is een Kinger Zietsóng, Herre Zietsóng, Dame Zietsóng, Vet-Donnesjtieg Zietsóng en een Jala Zietsóng.

Zie ook: home.wanadoo.nl/khsv/index.html

Foto's

Carnavalsoptocht Burgerlust

De optocht loopt in de regel (zeker in de periode 2006 - 2012) via de route: Bongartstraat, Terheidenstraat, Tripsstraat, Kerkraderstraat, Veldhofstraat, Torenstraat, Terbruggen, Laurastraat, Kommerveldlaan, Molenweg, Laurastraat.

Carnavalsoptocht Kerkrade Centrum

Carnavalsoptocht Kerkrade West

Kingertsóg Kerkrade

Trivia

Lupercalia[6]
Een andere benaming voor Lupercalia is Spurcalia. Lupercalia is een romeins herdersfeest ter ere van Faunus (of Lupercus). Op 15 februari offeren de Luperci (priesters van Faunus) bokken en lopen in bokkehuiden gekleed door Rome. Zij slaan iedereen met riemen van bokkeleer, een vruchtbaarheidsritus. Kinderloze vrouwen laten zich slaan in de hoop te bevorderen dat zij moeder zullen worden. Naar men vermoedt is Carnaval van dit feest afgeleid.
Bekendmaking

Op 15 februari 1928 maakt burgemeester Habets bekend dat de volgende regels gelden tijdens de carnaval van dat jaar.

 1. het sluitingsuur voor de vergunnings- en verlofslocaliteiten gedurende de aanstaande carnavalsdagen door hem gesteld is op 1 uur voor Zondag en Maandag en 12 uur voor Dinsdag;
 2. het verboden is zonder schriftelijke vergunning op of aan den openbaren weg muziek te maken, te zingen of te doen zingen; en
 3. het verboden is zich gemaskerd, vermomd of verkleed in de kleeding van een ander geslacht in het openbaar, waaronder begrepen publieke localiteiten, te vertoonen of kleeding verbonden aan geestelijke of burgerlijke ambten te dragen.

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. alaaf, limburger, 11-11-2010, --ruud habets 15 nov 2010 15:00 (UTC)
 2. alaaf aanvulling, limburger, 15-11-2010, --ruud habets 15 nov 2010 15:10 (UTC)
 3. alaaf aanvulling, http://tanka.bplaced.net/wordpress/2008/02/bedeutung-von-alaaf/, --ruud habets 15 nov 2010 15:29 (UTC)
 4. 1Kerkrade, dd week 40-2016, RH20161007
 5. tsog 2014, Weekblad GeZIEN d.d. 26-2-2014, --ruud habets (overleg) 13 nov 2014 16:48 (UTC)
 6. trivia aanvulling, zuidlimburger dd 18-2-1928, --ruud habets 9 sep 2012 08:15 (UTC)