De J

Info: De J
Jaar: 2014
Componist: 't Jód tsimmer
Schrijver: Ruud Habets
Publiek Domein: Ja
Info: oesveurende: 't Jód tsimmer.
Akkoordnotatie: ChordPro[1]}


Intro: [D][A][D] 2x | [D]

'Ne [D]sjtaatse man jeet hoeëg jehakt, De [A]neëlsjer hatte [D]roeeë jelakt
Mit [D]sjwatse hod, erinneróng, wos [A]watte wool, woa [D]heë vuur sjtong
Joze[F#m]fien, [Bm]hód en sjaal, be[E]kankt van sjtaat bis [A]bloemendaal
Da [D]witste: nieks bliet wie 't is, Drum [A]pak d'r daag, [D]en jenis

REFR
Dat [G]is de J van [D]Jód Jedoa, de [A]J van jee je[D]deuns
[G]Jans jeweun [D]jód jefloept, je[A]laacht en jans jód [D]weer
[G]Jodsjedank [D]jód jejange, [A]ainfach jrandi[D]oos
Zoeng [G]J dat is jet [D]jans jevreks, zoeng [A]J die han iech [D]jeer

Wat [D]broechste mieë um vräud tse kenne, [A]vrung, jet zon, [D]sjpas en sjwemme
[D]jans jemuutliech ies tse èse, en [A]doanoa diech jet [D]oes tse rèste
[F#m]ligkste doa in 't [Bm]vuchtieg jraas, [E]wasser krult dieng [A]hoare, naas
Dieng [D]erm zunt noa de zon jerikt, En [A]doe, Jasmien, has [D]dat jeflikt

De [D]poete zitse óp ing rei, De [A]juf die sjteet 'r [D]mónter bei
Die [D]maache heur hü nieks d'r hin, ze [A]jriemmelt en kriet [D]heure zin
[F#m]Mit kammauw, daag [Bm]in daag oes, [E]ónjeremd, jeet [A]'t vuuroes
[D]Jroeës en kling, aller aat, ze [A]kient jód leëve [D]bij-jebraat

REFR

Zoeng [G]J dat is jet [D]jans jevreks, zoeng [A]J die han iech [D]jeer

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. De tekst is voorzien van akkoorden in ChordPro stijl, tussen rechte haken.