KGV:Zijspoor

Op het KGV zijspoor staat een hoeveelheid gegevens die het wel waard is om onthouden te blijven maar waarvan om een of andere reden geen aparte pagina aangemaakt kan worden.

Personen

Heinz Thomas

Heinz wordt in Kerkrade geboren op 17 mei 1925 en hij overlijdt op 6 januari 2018[1]. Hij wordt door vele Kerkradenaren herkend als het Opaatje dat bij diverse (muzikale) activiteiten dansend en zingend op de voorgrond stond. Hij is gehuwd met Clara Thomas-Doveren.

Ozek, Hans

Hij wordt geboren in 1951. Hij krijgt in 2003 een koninklijke ondersscheiding voor zijn muzikale carriere. Hij is jarenlang dirigent, opleider en orkestleider in Kerkrade en in Duitsland. Hij is een aantal jaren lid van de crombacher muzikanten.

Mansion, Lodewijk

R 26/1/1814, te Hoei, Op 19 augustus 1834 wordt hij tot priester gewijd.

Fröhlich, Psachalis

Overleden op 12/5/1904, te Helden,

Maremans, Gerard

Hij verlaat als kapelaan op 23 januari 1851 of 1951 de St. Lambertus Parochie.

Wetzels, J.P.J.

wordt op 15 februari 1867 pastoor in Spekholzerheide.

Geboren 18 juli 1819 te Kerkrade als zoon van Frans Joseph Wetzels en Maria Catharina Coonen. Was reeds in 1845 professor op het bisschoppelijke seminarie te Rolduc. Priesterwijding volgde in 1848 en begon in 1851 als kapelaan te Kerkrade. In 1867 volgde aanstelling tot pastoor van Spekholzerheide. Johann Peter Joseph Wetzels overleed te Kerkrade op zaterdag 1 juli 1893 aan een maagaandoening.

Dr. Ing. Alfred J. x.

directeur van de Domaniale Mijn van 1949 tot een vooralsnog onbekende datum. Hij is de zoon van eerder genoemde x.

Frits Vreuls

Medewerker Stichting Kirchroadsjer Dieksiejoneer.

Gerard Maremans

Hij verlaat als kapelaan op 23 Januari 1851 of 1951 de St. Lambertus parochie.

Jo Benders

Medewerker Stichting Kirchroadsjer Dieksiejoneerin een vooralsnog onbekende periode.

Jonkvrouw de Spirlet

Deze jonkvrouw is de laatste eigenaar van adel van het riddergoed Strijthagen.

M.J.M. Somers

Medewerker stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer

Lucas Karel Miedel

Hij verlaat op 30 Juni 1929 als Kapelaan de St. Lambertus Parochie.

Petrus F.H. Canoy

Monseigneur, 15 maart 1865, te Roermond.

Winandus J. Zaunbrecher

Winandus J. Zaunbrecher (geboren op 8 Maart 1846) wordt op 2 April 1870 tot priester gewijd.

Jakobus Fabritius

Hij wordt geboren op 2 maart 1609. Sinds 1574 is hij werkzaam in de St. Lambertus parochie. Sinds 1597 is hij pastoor van die parochie.

Jan Bocholt

Hij is ook bekend onder de naam Johan Bockhout

Bartholomeus Beymens

geboren op 12/1/1810, te Gerdingen, wordt op 19 augustus 1834 tot priester gewijd. In verschillende bronnen wordt zijn naam gespeld als Beynens of Beynen.

Bisschops, H.

Voormalig speler van Rapid J.C..

Bourbon Parma,Carel Hugo

hij huwt in 1964 prinses Irene. Het huwelijk wordt in 1984 ontbonden.

Broeders van Bleyerheide

Crassier, de,

barones, huwt op 14 mei gouverneur Jonkheer Mr. P.J.A.M. Does de Willebois.

Ruiters

Gerard, Jozef Ruiters, geb. Simpelveld 22 juni 1872 † Kerkrade, Holz 24 dec. 1953 tr. Johanna, Maria Prickarts geb. Simpelveld 29 maart 1872 † Kerkrade, Holz 19 juni 1947 Uit dit huwelijk: 1. Fien Ruiters 2. Maria Ruiters 3. Hubert Ruiters 4. Josef Ruiters 5. Anna, Maria Ruiters 6. Martien, Hubert Ruiters 7. Johan Ruiters 8. Nico Ruiters 9. Klaartje Ruiters

G.J. Ruiters

Op 22 juni 1952 hoopt de heer G.J. Ruiters, wonende Holzstraat 23 te Kerkrade zijn 80e verjaardag te vieren, welke leeftijd men hem doorgaans niet pleegt te geven, gezien de vitaliteit waarvan hij nog herhaaldelijk blijk geeft.

De heer Ruiters legde op 1 mei van het jaar 1911 de fundamenten voor een bedrijf, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een onderneming van grote omvang; een bedrijf, dat in aannemerskringen en ook daarbuiten grote bekendheid en waardering geniet. Het gezin G.J.Ruiters - Prickartz verhuisde van Simpelveld naar Kerkrade in 1912. De bouwactiviteiten zijn gestart in Simpelveld en voortgezet op de Holz te Kerkrade. Het huis op de hoek van de Holzstraat en de Erpostraat was zowel woonhuis als kantoor, garage, werf en lager van het bouwbedrijf. De bouwactiviteiten bestonden in aanvang uit het bouwen van woonhuizen, voornamelijk terug te vinden op de Holz b.v. de Lambertistraat .

De heer Ruiters kan terugzien op een periode, waarin hij met durf en groot doorzettingsvermogen de uitvoering van tal van grote projecten op zijn te noemen: het St. Jozef ziekenhuis te Kerkrade, boerderij en grote Aula te Rolduc, Ursulinen-klooster en school te Kerkrade, aanbouw basiliek te Meersen, het gebouw der vroegere Kerkraadsche Handelsbank, Het A.M.F. gebouw te Heerlen, vele bedrijfsgebouwen op de diverse Steenkolenmijnen, waaronder het overgrote gedeelte van de bedrijfsgebouwen der mijn Julia. Het zal hem op 22 juni zeker niet aan hartelijke belangstelling ontbreken.

G.J. Ruiters overleed te Kerkrade, Holz 24 dec. 1953 tr. En is begraven in het familiegraf van de Fam.Ruiters op de R.K. begraafplaats te Kerkrade, Holz. Gerard Jozef Ruiters was een man met grote talenten en een ontzaglijke energie. Hij heeft deze talenten gebruikt en is in het zakenleven een groot man geworden, zodat zijn naam ook na zijn dood blijft voortbestaan

Johan Ruiters

Zondag 21 februari 1967 overleed na een langdurig ziekbed dipl. ing. J.G.J. Ruiters directeur van het Aannemersbedrijf J.G. Ruiters NV te Holz, Kerkrade, in de leeftijd van 57 jaar. De heer J. Ruiters was de laatst in leven zijnde van de vier zonen van de oprichter van dit bedrijf, dat in 1962 het gouden bestaan vierde. De begrafenis vindt donderdag plaats op het kerkhof in de H. Catharina-parochie te Holz, na de uitvaartdienst om 11 uur in de parochiekerk. Onder leiding van de heer J.G.J. Ruiters werden o.a. restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de gebouwen van Rolduc (de befaamde “betonnen ring”). De koeltorens van de Domaniale mijn, de Maria Gorettikerk, de koeltoren van de centrale van de Laura en Ver., het winkelcentrum Rolduc, de voormalige melkcentrale Brunssum, een kapel te Wittem, uitbreidingen aan het AMF gebouw te Heerlen en de opjaagstations van het waterleidingbedrijf Kerkrade en Spekholzerheide waren verdere projecten, die de NV onder leiding van deze directeur tot stand bracht. In het verenigingsleven te Kerkrade was de overledene oa. Bekend als de eerste prins van de Kichroatsjer Vasteloaovends Verain in 1937.

Rutten, Fransiscus Xaverius r.,

gestorven 26 feb 1893 te Maastricht. Op 30 september 1859 wordt hij profes­sor aan het Groot Semina­rie te Rolduc. Hij was erer.kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond en Luik, erer.kamerheer van paus Leo XVIII en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

bouwpastoor

pastoor die in een parochie de eerste kerk bouwt.

Object

Boerderij Luikerheide

brik

metselsteen, gemaakt van leemgrond.

Organisatie

I.A.O.

N.V. Internationale Autobus Onderneming.

Mai-jongen

Katholieke Bond voor ouderen, afdeling Kerkrade

OEES

Organisatie voor Europese Economische Samenwerking

Paltys

Verder

Stinkert

Steenkoollaag

bourgeoisie

Letterlijk betekent dit: burgerdom, het is een sociale klasse van personen die geen handwerk verrichten en over ruime middelen van bestaan beschikken. Het begrip is verbonden met de opkomst van de steden. De utopisch socialist Saint-Simon gebruikte het als scheldwoord voor de bezittende klasse. Na de revoluties van 1789 en 1830 kreeg de bourgeoisie steeds meer invloed in het politieke en sociale leven. In de marxistische klassetheorie staat Bourgeoisie voor de bezitters van produktiemiddelen. De term bourgeoisie wordt gebruikt ter aanduiding van een zelfgenoegzaam, bekrompen persoon.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Dagblad De Limburger dd 20180113