Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 1995-1996

Kvsjlajere1995.jpg

CD,

Deze CD uit de serie uit de serie Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere wordt in 1996 uitgegeven door Weerwaas (studio) onder nummer WWCD029596.

Inhoud

 1. Kirchroa sjteet op sjpringe, Hans Golembiewski / Hans Golembiewski, 3:07
 2. Mienge betste vrunk, D. vannuys / H. Vannuys, 3:34
 3. Iech en doe, Th. Janssen / M. Hinzen, 3:08
 4. Iech sjenk diech enne sjteer, Hans Golembiewski / Hans Golembiewski, 3:05
 5. Vier broeche nit tse klage, Frans Stollman / Frans Stollman, 3:46
 6. Went d'r sjneiman sjmilst, Jo Schulteis / Jo Schulteis, 2:29
 7. Kóm drink ee beersje, ee drüpje, J. van de Aa / H. Strüver, 3:21
 8. Oad en jonk viert karneval, Ad Papousek / P. Stevens, 3:13
 9. Zag mar joa teëje 't leëve, Weerwaas / Paul Weelen, 3:16
 10. Mie lekker meëdsje, L. Kleijnen / H. Kockelkorn, 3:03
 11. Vrundsjaft, M. Gouder de Beauregard / M. Gouder de Beauregard, 3:41
 12. Huu peëd, hei is ing wiëtsjaf, H. Bisschoff / Loek van de Weyer, 3:11
 13. Karneval i Kirchroa, A. Monseweye / S. Eymahl / M. Dauzenberg, 3:06
 14. Kóm mit ós noa Kirchroa, T. Goffin / M. Reintjens, 3:20
 15. Pin Marsj, Jo Schulteis / Jo Schulteis, 2:33
 16. Noen mótste miech ins zage, V. V. Vasteleriejoem / V. V. Vasteleriejoem, 2:41
 17. D'r sjtiemmoengssjlajer, Jo Schulteis / Jo Schulteis, 2:28
 18. D'r sjunste jong, J. Keulen / J. Keulen, 2:41