Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 2001-2002

KVsjlajere2001.jpg

CD,

Deze CD uit de serie Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere wordt uitgegeven in 2001.

Inhoud

 1. Jód Jemiesjd - Jans Kirchroa.
 2. De Charly's - D'r Joep.
 3. Reënboagkloeb Haander - D'r Man.
 4. L.V. 'T Darf Jenne Naam Han - 'T Hochstenbachslidje.
 5. Roda Zenger En Vrung - Die Janse Kling Wieëtsjaf.
 6. K.K.K. De Sjtèchneëlsjer - Mit D'r Handy.
 7. Se Sjpringbröntjer - Inne Jouwe Haan.
 8. De Jraater Sjtroassezengere - Doe Bis 'T Sjunste Meëdsje.
 9. John Roland - Belle Belle Belle.
 10. De Heini's - Jet Silicone, Valsje Tseng.
 11. Niki, Victor En De Jraas'sjpreisjere - Kirchroa Springt.
 12. Sjpaskloeb Durchee - Drei Daag.
 13. Mistery - Aprés Ski.
 14. Sjeef Jewikkeld - Der Sjieresjliefer.
 15. Sjroebloemel & Co - D'r Sjprinkhaan.
 16. Plintepuutsjere - D'r Trala-Laa Sjlager.
 17. Jód Jek - Hü Is D'r Sjunste Daag.
 18. Weerwaas - Alaaf Dat Is D'r Sjrai.
 19. De Martino's - D'r Hammer.
 20. 2000 Volt - Doa Kunt De Moeziek Aa.
 21. C.V. De Hampelemensjer - D'r Dieksejoneer.
 22. Hôtvolleé - De Wieëtsjaf.
 23. D'r Letste Sjrai - D'r Loewie.