Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere 2007-2008

Kvsjlajere2007.jpg

CD,

Deze CD uit de serie Kirchröadsjer Vasteloavendssjlajere wordt uitgegeven in 2008.

Inhoud

 1. Sjpaskloeb Verkierd Erum - Mienne Klinge Knoevelbeer.
 2. Sjpaskloeb Durchee - Doe, Jees Doe EroesMit Mich?
 3. C.V. De Hampelemensjer - Laach, Spring En Dans.
 4. Jef Jaas - Klonetreffe In Ós Hemetsjtad.
 5. KKK De Stechneëlsjer - Aajeboare.
 6. Martino's - Der Joep Kunt Van Der Zokkel Af.
 7. Kirchroädsjer Jong - E Kirchroädjs Vasteloavedshats.
 8. Mistery - Vuur Kirchroa Sleet Mie Hats.
 9. De Kirchroädsjer Steierbuben - Noen Kóm Ins Hei.
 10. Duo De Radies - Bring Jet Tse Drinke.
 11. Los Mar Joa - Doa Vlügt Der Koekoek Oes De Oer.
 12. D'r Letste Sjrai - - Zouwe Vier 'T Doeë?
 13. Kammauw - Inne Lange Nuus.
 14. Reenboagkloeb - Tse Jek Um Los Tse Lofe.
 15. Sjpas Express - Kirchroa Doe Bis Va Mich.
 16. Sjpass Oane Stress - Zunt Vier Dróp, Da Zunt Vier Jód.
 17. Sjeef Jewikkeld - Jiddere Kloon.
 18. Jód Jek - D'r Kwetsjbül.