Overleg:Kirchröadsjer Sjlajerparade

2017-2018 Deelnemers

 1. Eveline Moonen - Hey hey, 't is vasteloavend hei[1]
 2. Danny Pouwels - Drei klure
 3. Reënboagkloeb - Noen lek miech doch (Wim Ploum / Loek van de Weijer, 3e plaats)
 4. Jo Smeets - Alaaf, die hant ing pan aaf
 5. Marlies & Mathieu - Sjun is 't leëve
 6. D'r Wiesse Sjwaam - Dan jeet 't los (1e plaats)
 7. Sjtèchneëlsjer - Dat is vasteloavend
 8. De Wölksjer- Ós Wölksjer
 9. Los Mar Joa - D'r ober van de sjpas (2e plaats)
 10. Duo de Radies - Vier hant d'r sjmaach werm jód tse pakke
 11. Duo XS - Jees te mit noa Kirchroa
 12. Paul Weelen - Lekker jonge, lekker meëdjer

1988 Uitslagen

Labelled-sjlajerparade1988.jpg
Nr. Titel Componis / Auteur Punten Punten
Presentatie
Plaats
Presentatie[2]
1 D'r Proemmeboom J. Schulteis / J. Hanneman 205 213 2
2 Ing wieëtsjaf wieër Combo de groene long 184 202 5
3 In de but Paul Weelen 173 227 1
4 De harmonie Rabadatsj 111 153 12
5 Kom doch noa kirchroa John Quadflieg / Magda Quadflieg 84 174 8
6 Mit de tröate óp noa Kirchroa Th. Peters 80 127 15
7 Joa wen vuur alleneu M. Pelzer / L. Pelzer 80 127 15
8 De kling oere Blierheidsjer jonge 66 200 6
9 Mit e jleësje onger 't neësje Th. Janssen 45 113 16
10 Vuur viere e sjtönsje langer H. Struver 35 161 10
11 Wenste in de vreëmde bis D'r Engels jroep 33 209 3
12 Kirchroa is d'r himmel óp eëd Ger Prickaerts 27 166 9
13 Tarie Tara H. Simons 27 205 4
14 De dikke tsiem J. Schulteis / Herman Hirsch 26 157 11
15 Os papajaj die kan bletsje wie inne honk H. Struver / D. Janssen 19 150 13
16 D'r Sjeng Ger Prickaerts 8 145 14
17 't is ejaal G. Koppers 0 0 0


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.