Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936

(Doorverwezen vanaf Prinsenkapel)
Kvv-934-logo.jpg


De vereniging wordt opgericht in de zomer van 1936[1]. Mede-oprichters zijn Reinard, Joep en Sjeng Stevens.

Algemeen

In 2017 bij het 55 jarig jubileum van Wiel Vinken.

In hun eigen naamsspelling schrijven zij Kirchröatsjer in plaats van de correcte spelling Kirchröadsjer, hetgeen eveneens geldt voor aan de vereniging gelieerde andere verenigingen, zoals Kirchröatsjer Meadsjer. De reden hiervan ligt in het feit dat de schrijfwijze van het Kerkraads dialect pas ver na de oprichting van de carnavalsvereniging is vastgelegd. Mede-oprichters van de vereniging is Martin Schings en Sjeng Stevens. In 2002 wordt ter gelegenheid van hun 6 x 11 jarig jubileum de Sjiek en Sjtram Sjòw opgevoerd. Het logo van de vereniging is ontworpen door mede-oprichter Sjeng Stevens.

2009

De carnavalsactiviteiten in 2009 vinden plaats in een feesttent op het Old Hickoryplein in verband met de renovatie van de Rodahal. Het paviljoen is geschikt voor 1500 zittende bezoekers.

1947

Bij gelegenheid van het 11 jarig jubileum wordt in dit jaar de revue Alaaf Kirchroa (revuu) georganiseerd[2].

1960

Op 23 april bezoekt de gehele vereniging, Rodazangers, Buuttereedner, Sjtroasezenger, Sjevemeter Jonge, Wethouder W. Heyltjes Haarlem, waar zij in optocht door het centrum lopen. Daarna wordt door een aantal Haarlemgangers een sprookje opgevoerd.

1936

Voor de oprichtingsvergadering wordt een uitnodiging aan een aantal mensen verstuurd met de inhoud[3]:

Ieischte Karnavals-verain Kirchroa, der 25 joelie 1936
Alaaf Kirchroa
Leve hear,
Hei mit lade wir uuch vrundlich in tsouw schtieftoengs versameleon van der Iieschte Karnevals Verain de jehauwe wéad e Mitwoch der 29 joeli 1936 um 8.30 oere in der saal van de Witvrauw Rutten oppenne Maat. Wir hoffen dat Uër op die Versammelung anweezend zalt ziee en verblieve mit ee kreftieg Kirchroa Alaaf!
Der vuurlaufige Road va Elf: Ger Frantzen Preziedent, Jos Nievelstein Abtelaan, Hub Vijgen Schriefveurer, Jos Ruyters Holsstraos, Lee Buck O.L.Vr.straos, Hub Scheeren Holsstraos,M. Everts Maat, P. Schings Einderstraos, Fritz Janssen Hoofstraos, Dr. V. Winters Bleijerheiderstraos, Frans Herpers Pieterstraos.

Voorzitters

Kvv-932-vlag.jpg

Programma

Het jaarprogramma van deze vereniging ziet er als volgt uit:Organisatiedelen

Fb-pauldeurenberg.20170225.jpg
36-er Regiment
Het 36er Regiment begeleidt en beschermt de prins wanneer hij zich onder het volk begeeft.

Prinsen

Onderstaand overzicht toont de prinsen van deze vereniging. Na het aftreden van de prins wordt deze opgenomen in de Prinsenraad[5]. Deze Prinsenraad reikt elk jaar D'r Sjwatse Kater uit. In de Vasteloavendstsiedonk van 2006 doet President Sterk, Walter uit de doeken aan welke 11 punten een stadsprins moet voldoen:

 1. alleen maar mannen
 2. ongetrouwd
 3. bekend met verenigingen
 4. kerkradenaar
 5. fit
 6. ouder dan 25
 7. bekend met humor
 8. om kunnen gaan met publiciteit
 9. kunnen inleven
 10. carnavalsgek
 11. volhouder
Voorzitters
Overzicht van (oud)prinsen
Max II in 2016.
Johan I in 1937.
? Jaar Prins Naam Info
2020 Tim I Tim Plummen Geboren op 29 september 1990 als zoon van oud-prins Luc en Lilian Plummen. De proclamatie vindt plaats op 5 januari 2020. Woapesjrpóch: Sjpas en vräud woa sjpilt ziech dat aaf? Woa angesj wie mit Vasteloavend, hei bei ós i Kirchroa ALAAF!
2019 Rob II Rob Rutten[6] Geboren op 9 november 1988.
2018 Jordy I Jordy Pöttgens[7] Bin als vasteloavendsjek jeboare en ummer jek jebleëve. Um prins va Kirchroa tse zieë is vuur miech 't fès va mie leëve[8].
2017 Ruben I[9] Ruben Heltzel (20 augustus 1991 - 0000)Zoon van Thom en Leonne Heltzel. Proklammatie op 8 januari 2017. In 1Kerkrade wordt hij op gegeven moment abusievelijk Kevin Heltzel genoemd[10].
2016 Max II Max Charlier (1989 - 0000), zoon van Marc en Caro Charlier. Broer van Aimee Charlier. Proklammatie op 3 januari 2016
2015 Chris I Chris Lonij (1986 - 0000)
2014 Jorren I Jorren Sentjes
2013 Jan-Willem I Jan-Willem Buck
2012 Jorn I Jorn Ballas (1988 - 0000), Zoon van Marcel Ballas en Anita Ballas-Kusters. Kirchroa jieëft diech vlüele, tsezame junt vier vleie, Sjtoots zint vier óp ós kirchroa, Ze krient ós nit óp de kneie
2011 Michiel I Dijkman, Michiel (1984 - 0000), Zoon van Carlo en Marie-Louise Dijkman-Esser
2010 Loek I Loek Wetzelaer (1985 - 0000)
2009 Marcel II Marcel Mahr (1978 - 0000), Woapesjpróch: Vasteloavend viere, broecht me 'ne Kirchröadsjer nit tse liere. Drum zaan met inne feste paaf, Kirchroa Alaaf!
2008 Ido I Ido Bodelier (1980 - 0000), uitgeroepen op: 6 januari 2008 zoon van Frans en Tiny Bodelier-Jongen. Woapesjpróch: Van Jraat bis óppen Hoots, óp d'r vasteloavend i Kirchroa zunt vier sjtoots!
2007 Niels I Wiertz, Niels (1981 - 0000), Achterneef van Sjors I (1950. Woapesjpróch: Al hant vier óch va alles las, mit vasteloavend rejiert de sjpas; drum trekke vier tsezame drei daag rónk, den 't fes va vasteloavend hilt ós allenäu jezónk!
2006 Joris I Joris Bok (1980 - 0000), Woapesjpróch: Mit mieë wie inne feste paaf
2005 Maurice II Maurice Verbunt (1976 - 0000), Uitgeroepen op Zondag 9 januari 2005, zoon van Pierre en Ria Verbunt.
2004 Ruud I Ruud Borjans Uitgeroepen op 11 januari 2004.
2003 Rik I Caumon, Rik
2002 Jerome I Jerome Willms
2001 Leon I Leon Buck (1970 - 0000), zoon van Jos I. Woapesjpróch: Jinne winktersjport, nit wirke of liere, inne richtieje Kirchröadsjer, blieft vasteloavend viere. Motto 2001: Kirchroa ... dat naast ós.
2000 Raoul I Deckers, Raoul Woapesjpróch: Wietsieg en sjprietsieg ónger de sjtere.
1999 Mark I Mark Feiter (1973, 22 mei - 0000), Hij wordt gepresenteerd als de laatste prins van de 20e Eeuw, terwijl 2000 het laatste jaar van die eeuw is en dus Raoul I met de eer gaat strijken. Motto: Los ós danse, los ós sjpringe, van de Hoots bis óp d'r Maat, junt vier durch de janse naat.
1998 Han-Willem I Han-Willem Wöltgens Page is de latere Jan-Willem I
1997 Rob I Rob Lanckohr Woapesjpróch: Jek, Jekker, Kirchroa
1996 Frank I Frank Offermans
1995 Max I Ruiters, M.P.P. Mit sjtoots van Hoots en dan eraaf
Sjalt óp d'r Maat: Kirchroa Alaaf
1994 Jos III Jos Quadflieg
1993 Paul III Paul Deurenberg (1970, 14 januari - 0000), Lid van de Wölksjere
1992 Noel I Noel Quadvlieg
1991 Noel I Noel Quadvlieg
1990 Jos II Jos Bellen
1989 Maurice I Maurice Sijben
1988 Martin II Martin van Schijndel
1987 Marcel I Marcel Beumers
1986 Pe IV Pe Diederen
1985 Henk II Henk Engels Henk wordt in het boek: Kirchröatsjer Vasteloavendsverain, 5 x 11 joar als Henk I vermeld, terwijl Henk I, Henk Cordewener (1972) is. Artikel Limburgs Dagblad over proclamatie
1984 Dion I Ritten, Dion
1983 Fer I Fer Kousen
1982 Guido I Guido Plummen
1981 Wil I Wil Buck Oom van Jordy Pötgens in 2018[11]
1980 Bert I Bert Bischoff
1979 Louis I Louis Roukens
1978 Jo IV Jo Paffen
1977 Jan II Jan Scheeren
1976 John I John Janshen
1975 Alwin I Alwin van Balkom
1974 Lei II Daems, Lei
1973 Paul II Savelsbergh, Paul
1972 Henk I Henk Cordewener
1971 Dre I Holtackers, André
1970 Jos I Buck, Jos vader van Leon I (2001).
1969 Paul I Paul Amkreutz
1968 Jan I Jan Lahaye
1967 Ton I Ton Hilgers
1966 Harry II Harry Jongen (23 november 1942 - 16 augustus 2010)
1965 Lex I Lex Bindels
1964 Leo I Leo Jeha
1963 Philip I Philip Langen
1962 Lau I Lau Kleynen (0000 - 2014)
1961 Jo III Jo Senden (18 maart 1934 - 0000), Jo is later gehuwd met Marlene Kreijen-Senden.
1960 Frits I Frits Sprokel
1959 Pe III Pe Quadflieg
1958 Jo II Jo Kuypers
1957 Sjors II George Meertens (6 october 1929 - 4 september 2007), George Gerardus (Sjors) Meertens, gehuwd met Jeanne Meertens-Lahaye
1956 Bob I Bob Claessen
1955 Pe II Pe Lauvenberg
1954 Pe I Pe Diederen
1953 Pe I Pe Diederen (1930 - 2009)
1952 Frans II Frans Hanssen
1951 Jo I Jo Bisschoff
1950 Sjors I Sjors Wiertz Oom van Niels I (2007)
1949 Hans II Hans Massop
1948 Harry I Harry Beckers
1947 Martin I Martin Ploum
1946 Frans I Frans Buck
1939 Hans I Hans Wijnen
1938 Miel I Miel Kerckhofs
1937 Johan I Johan Ruiters (0000 - 1972[12]), eerste stadsprins van de KVV

Jeugdprins

2012 - Jelle I
2009 - Davy I
2000 - Max I
1972 - Geert I
? Jaar Prins Info
2018 Yoerie I Yoerie Heijltjes van Basisschool De Blokkenberg[13]
2017 Ian I Ian Essers van Basisschool De Steltloper[14]
2016 Noah I Noah Vrinzen (Basisschool St. Ursula)
2015 . .
2014 Roel I Roel Iding van Basisschool de Diabolo. Uitgeroepen op 9 januari 2015
2013 Stan I Stan
2013 Joep I Joep Prickartz (Basisschool De Blokkenberg)
2012 Jelle I Jelle Creusen (Basisschool St. Ursula)
2011 Robin I Robin Hermans (Basisschool De Schatkist, locatie Nulland)
2010 Tim I Tim Hamers (Basisschool De Doorkijk)
2009 Davy I .
2008 . .
2007 . .
2006 . .
2005 Dylan I Dylan Lejeune
2004 . .
2003 Kevin I Kevin Starmans, Geproclameerd op donderdag 23 januari 2003.
2002 . .
2001 Thimo I (Basisschool St. Lambertus)
2000 Max I Max Charlier (Basisschool St. Ursula), Bijzonder: in 2000 was ook Stadsprins Raoul I Deckers, Raoul als onderwijzer aan de Ursulaschool verbonden.
1999 Pim I Pim Heckman, Basisschool De Doorkijk, Terwinselen
1998 Bram I Bram Krichelberg, Basisschool De Veldblom, Chevremont
1997 Dave I Dave Huntjens, Basisschool St. Ursula Holz
1996 Danny I Danny Krichel, Basisschool de Domaniale, Nulland
1995 Ron I Ron Swinckels, Basisschool De Blokkenberg, Chevremont
1994 Sjon I Sjon Brander, Basisschool De Gracht, Gracht
1993 Mark I Mark Soutzen, Basisschool Bleijerheide, Bleijerheide
1992 Bjorn I Bjorn Hahnraths, Basisschool De Vierring, Holz
1991 . .
1990 Sven I Sven Rutten, Basisschool Heilig Hart, Haanrade
1989 Marcel I De Zonschool, Chevremont
1988 Armand I Armand Kohnen, Basisschool Bleijerheide, Bleijerheide
1987 Leo I Leo van Wersch, Basisschool St. Ursula Holz
1986 Marcus I Marcus Vijgen, Basisschool St. Barbara, Heilust
1985 Axel I Axel Beckers, Basisschool St. Lambertus, Kerkrade-Centrum
1984 Peter II Peter Hendriks, Basisschool De Vierring, Holz
1983 Pascal I Basisschool De Blijde Boodschap, Chevremont
1982 Ricky I Basisschool St. Petrus, Chevremont
1981 Peter I Basisschool St. Antonius, Nulland
1980 Guillaume I Guillaume Kobelé, Basisschool Bleijerheide, Bleijerheide
1979 Jean I Jean Vroemen, Jongensschool St. Tarcisius, Holz
1978 Wino I Wino Kockelkorn, Basisschool St. Ursula Holz
1977 Jo I Joke Bosch, Basisschool St. Jozef, Bleijerheide
1976 . .
1975 . .
1974 . .
1973 . .
1972 Geert I Geert Bemelmans, 1e jeugdprins Basisschool St. Lambertus)

Fes en Tsog kommissioeën

Deze commissie organiseert op Carnavalszaterdag de Jeugd-optocht en op Carnavalsmaandag d'r Jroeëse Tsog. Van deze laatste zijn hier enkele afbeeldingen te zien van het jaar 2002 waarin een droge, maar winderige optocht gehouden wordt.

Omdat carnaval in 2008 erg vroeg in het jaar valt zal, vanwege de lengte van de optocht, d'r Jroeëse Tsog al om 11.11 vertrekken in plaats van 13.11. Zo wordt voorkomen dat de laatste deelnemers in het donker op de markt aankomen. Ook wordt in dit jaar een televisieverslag gemaakt van de optocht. Dit gebeurde ook reeds twee keer eerder in vooralsnog onbekende jaren.

Vanwege de hoog oplopende kosten wordt voor de optocht van 2014 een eigen bijdrage van de optochtdeelnemer gervaagd. Met deze bijdrage worden leges, verkeersregelaars en voorzieningen bij het startpunt bekostigd.

Motto's[15]

? Jaar Motto
1987 Kirchroa sjpei-jelt ziech
1988 Sjpas oane jrenze
1989 Kirchroa sjleet de tsiem
1990 Kirchroa sjpringt en zingt
1991 Oes jidder hoes... d'r kloon eroes!!
1992 Oes jidder hoes... d'r kloon eroes!!
1993 Kirchroa sjteet óp d'r kop
1994 Kirchroa sjtaats en sjtoots
1995 Kirchroa holt vuur sjpas alles oes de kas
1996 Drei daag lank jeet 't rónk
1997 Zoeë is Kirchroa, Kirchroa is ezoeë
1998 Jek, jekker... Kirchroa!
1999 Los koad aaf
2000 Wietsieg en sjprietsieg junt vier wieër
2001 Dat naast ós
2002 E jewietter va sjpas
2003 Kirchroa sjun wa?
2004 E hats vuur vasteloavend
2005 Kirchroa jieëft d'r toeën aa
2006 Sjpas an de vruid
2007 Vasteloavend tsezame
2008 Óp jiddere ek inne vasteloavends jek
2009 Mit de moezziek mit!
2010 Vasteloavend blieft
2011 Kirchroa, woa angesj...!
2012 Kirchroa jieëft diech vlüejele
2013 Kirchroa is vuur tse pütjse!
2014 Kirchroa is e jeveul
2015 Sjpas verbingt
2016 Hei brent de lamp
2017 Sjpas rejiert de welt!
2018 Jiddere jek is angesj!
2019 Sjiek en sjtam!
2020 Kirchroa bluit va vräud!!!

Eretekens

Julde Kompel

Aan onder andere onderstaande personen is de Julde Kompel uitgereikt:

Een volledig overzicht is vermeld bij Julde Kompel

Narrekap

Sinds 1999 wordt de Narrekap uitgereikt aan personen die door hun carnavalistische inslag extra zijn opgevallen. De gedecoreerden zijn:

De Gouden Narrenkap wordt uitgereikt door de Samenwirkende Limburgse Vasteloavendsvereniginge.

Trivia

Fb-ks1-pascalhinzen-pascalnelis-20171115.jpg

De archieven worden vanaf 2017 beheerd door Pascal Hinzen.

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Via Limburg dd 20181121 pg 5
 2. boek: De jesjiechte van d'r kvv ... pg 27
 3. Via Limburg dd 20181121 pg 5
 4. Via Kerkrade dd 20171213 pg 11
 5. http://www.prinseroad.nl
 6. Via Limburg dd 20190109
 7. Via Limburg dd 20181226 pg 3
 8. Dagblad de Limburger dd 20180108 pg Regio 1
 9. 1Kerkrade dd 11-1-2017
 10. 1Kerkrade dd wk 4 in 2017
 11. Jordy I in de Vasteloavendstsiedonk van 2018 pg 3
 12. http://www.kvv1936.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3Aalg-prinseraad&catid=16&lang=nl dd 20171126
 13. Vateloavendstsiedonk 2018 pg 5
 14. 1Kerkrade dd wk 4 in 2017
 15. Vasteloavends Tsiedónk 2020